Ներբեռնել ուղեցույցը

Այլ գծապատկերներ

Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի տվյալներով հանքարդյունաբերության ոլորտի մասնաբաժինը Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքում 2010-2018թթ.:

Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի տվյալներով օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները և օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները մետաղական հանքարդյունաբերության ոլորտում, 2014-2018թթ.:

Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեի տվյալներով hանքարդյունաբերության և բացահանքերի շահագործման ոլորտի տարածքային արտադրանքի ծավալները տոկոսային արտահայտությամբ 2010-2017 թթ.:

Մետաղական հանքաքար արդյունահանող ընկերություններ կողմից 2016-2017թթ. վճարված հարկերի և վճարումների մասնաբաժինը ՀՀ պետական բյուջեում ԱՃԹՆ-ի հաշվետվությունների տվյալներով:

Ընկերությունների կողմից պետական և համայնքային բյուջեների նկատմամբ հաշվարկված հարկային վճարումները 2016-2017թթ. ԱՃԹՆ-ի հաշվետվությունների տվյալներով: