Ներբեռնել ուղեցույցը

Տեղական բյուջեներ վճարված հարկեր և վճարներ

Գծապատկերներով ներկայացվում են 2016-2019թթ. մետաղական հանքաքար արդյունահանող ընկերությունների կողմից ՀՀ տեղական բյուջեներ վճարված հարկերի և վճարների մեծությունները՝ ՀՀ դրամով: Աղբյուրը՝  Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի զեկույցի համար համայնքների կողմից ներկայացված հրապարակային հաշվետվություններ: 

2017-2019 թվականի համար հաշվետվություններ են ներկայացվել մետաղական օգտակար հանածոների արդյունահանման իրավունք ունեցող բոլոր ընկերությունների համար: 2016 թվականի համար ԱՃԹՆ-ի հաշվետվություններ չեն ներկայացրել «Մուլտի Գրուպ Կոնցեռն» ՍՊԸ-ն, «Ասսաթ» ՍՊԸ-ն, «Բակտեկ էկո» ՍՊԸ-ն, «Վայք Գոլդ» ՍՊԸ-ն:

graphics empty

graphics empty