Ներբեռնել ուղեցույցը

Արտահանումը

Գծապատկերներով ներկայացվում են 2016-2019թթ. Հայաստանի ԱՃԹՆ-ի զեկույցի համար մետաղական հանքաքար արդյունահանող ընկերությունների կողմից ներկայացված՝ հաշվետու տարիներին արտահանված արտադրատեսակների արժեքները՝ ըստ մաքսային հայտարարագրերի տվյալների:


Ըստ տարիների
Արտադրատեսակը Արժեքը (ՀՀ դրամ)
Պղնձի հանքաքարեր և խտահանքեր
231 350 754 331
Ոսկի, արծաթ պարունակող Դորե ձուլակտորներ
103 685 032 448
Ֆեռոմոլիբդեն
68 290 086 424
Մոլիբդենի խտանյութ
8 123 877 350
Ոսկու պարունակությամբ թանկարժեք մետաղի խտանյութ
1 598 837 996
Ցինկի հանքաքարեր և խտահանքեր
7 924 113 724
Պղնձի խտանյութ
6 007 528 672
2019